Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Domena Katarzyna Kupska Logo

Wycena Nieruchomości

Wyceny nieruchomości sporządzane są w związku z koniecznością realizacji różnorodnych celów o charakterze majątkowym, prawnym oraz ekonomicznym. Operaty szacunkowe nieruchomości sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Proces wyceny nieruchomości zgodny jest z obowiązującymi zasadami zawartymi w Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny oraz w oparciu o długoletnie doświadczenie zawodowe.
Sporządzamy wyceny nieruchomości komercyjnych (biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych, produkcyjnych), lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących przedmiot prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub innymi, gruntowych niezabudowanych oraz rolnych
Badamy stan prawny nieruchomości, zapisy księgi wieczystej, weryfikujemy tytuł prawny do nieruchomości, sprawdzamy jej przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, analizujemy potencjał nieruchomości i identyfikujemy zagrożenia związane z daną nieruchomością.

Główne cele, dla których sporządzane są operaty szacunkowe nieruchomości:

 • sprzedaż, kupno, zamiana, darowizna nieruchomości,
 • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy dla potrzeb uzyskania kredytu bankowego,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • podział majątku dorobkowego lub spadkowego,
 • podział nieruchomości,
 • ustalenie wartości przedmiotu sporu,
 • potrzeby skarbowo-podatkowe,
 • oszacowanie wartości poniesionych nakładów na nieruchomości,
 • aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • ustanowienie służebności gruntowych, osobistych oraz przesyłu,
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej,
 • ustalenie wysokości renty planistycznej,
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji i/lub ubezpieczenia,
 • dla potrzeb księgowych i sprawozdań finansowych,
 • oszacowanie wysokości wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • oszacowanie wysokości odszkodowań,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • inne.

Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny, są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości.
Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść: porównawczego, dochodowego lub kosztowego albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich.
Przy zastosowaniu podejścia porównawczego lub dochodowego określa się wartość rynkową nieruchomości. Jeżeli istniejące uwarunkowania nie pozwalają na zastosowanie podejścia porównawczego lub dochodowego, wartość rynkową nieruchomości określa się w podejściu mieszanym.

 • Podejście porównawcze polega na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.
 • Podejście dochodowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości. Stosuje się je przy wycenie nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód.
 • Podejście kosztowe polega na określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości.

Informacje Kontaktowe

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Domena
Katarzyna Kupska

ul. Strzelców Bytomskich 18/9, 41-902 Bytom
tel: 660-254-034
email: biuro@kancelariadomena.pl
lub: katarzyna.kupska@wp.pl
Godziny otwarcia:
pon - pt: 9:00 - 17:00
Sob: 9:00 - 14:00

Napisz Do Nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Domena Katarzyna Kupska z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 18/9, 41-902 Bytom. Czytaj więcej

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie do odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w czasie niezbędnym do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod adresem: biuro@kancelariadomena.pl lub w Polityce Prywatności.

Uprawnienia

Uprawnienie
Uprawnienie
Uprawnienie
Uprawnienie
Uprawnienie
Uprawnienie