Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Domena Katarzyna Kupska Logo

Wycena Przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw, jego wydzielonych części lub składników majątkowych wynika z szeregu uwarunkowań o charakterze ekonomiczno-finansowym, prawnym lub społecznym. W szczególności wycena aktywów i pasywów podmiotów gospodarczych związana jest z realizacją obowiązków prawnych wynikających z zasad prawa podatkowego, własnościowego a także reguł gospodarowania nieruchomościami.
Wybrane cele wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku:

 • monitorowanie wyników działalności przedsiębiorstwa i pracy zarządu
 • przegląd poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa pod kątem ich wpływu na jego wartość
 • ubezpieczenia majątku
 • udział w rankingach
 • cele marketingowe
 • ustalanie wynagrodzeń zarządu i pracowników przedsiębiorstwa na podstawie jego wartości
 • określanie wartości udziałów wspólników
 • określanie obciążeń podatkowych
 • powiększanie kapitału własnego (np. emisja akcji, przejmowanie aportów)
 • powiększanie kapitału obcego i zabezpieczanie kredytów
 • udzielanie gwarancji i pożyczek innym podmiotom
 • restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • inne (realizacja decyzji uprawnionych organów administracyjnych)
 • nieplanowana utrata wartości aktywów
 • prywatyzacja przedsiębiorstw
 • zmiana właścicieli i struktury własności
 • upadłość przedsiębiorstwa
 • łączenie (fuzje) i dzielenie przedsiębiorstw
 • rozstrzyganie sporów własnościowych
 • ocena roszczeń wierzycieli
 • rozstrzyganie sporów sądowych
 • realizacja decyzji uprawnionych organów administracyjnych

Główne funkcje wyceny wartości przedsiębiorstw:

 • informacyjne
 • ewidencyjno -bilansowe
 • transakcyjne
 • decyzyjne
 • motywacyjne
 • doradcze
 • negocjacyjne
 • łagodzenia konfliktów

Cel i przesłanki wycen determinują wybór metody i procedurę postępowania przy szacowaniu ceny za przedsiębiorstwo lub jego aktywa. W tym zakresie obowiązują cztery główne założenia wyceny:

 • wartości biznesu w działaniu, co oznacza, że wycenie podlega firma kontynuująca swoje funkcjonowanie na tych samych lub zbliżonych rynkach pod względem ich cech ekonomicznych, z tymi samymi lub podobnymi aktywami;
 • wartości zorganizowanej części mienia, czyli wycenie podlegają odpowiednio powiązane ze sobą składniki majątkowe przedsiębiorstwa i inne niezbędne do jego funkcjonowania zasoby
 • wartości aktywów w sytuacji nieprzymusowej czyli ustalania wartości przedsiębiorstwa bez presji na uzyskanie ceny satysfakcjonującej strony potencjalnej transakcji
 • wartości upłynnienia aktywów w sytuacji przymusowej czyli odrębnego określania wartości tych zasobów przedsiębiorstwa, które są mu zbędne do realizacji przyszłej strategii wzrostu i rozwoju.

Standardy wartości przedsiębiorstwa

W kwietniu 2011 roku Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych opublikowała Notę Interpretacyjną nr 5 dotyczącą ogólnych zasad wyceny przedsiębiorstw.
Jako standard wartości w wycenie przedsiębiorstw może być przyjęta jedna z następujących kategorii wartości:

 • Godziwa wartość rynkowa (fair market value) - to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, przy szacowaniu której zakłada się, że w transakcji biorą udział typowy hipotetyczny kupujący i typowy hipotetyczny sprzedający, zainteresowani przeprowadzeniem transakcji i niedziałający pod przymusem (nakazem). Przyjmuje się, że wyceniający ma odpowiedni zasób informacji nt. stron transakcji oraz kupujący i sprzedający posiadają odpowiedni zasób wiedzy nt przedmiotu wyceny. Wartość wyznaczona w oparciu o kategorię godziwej wartości rynkowej jest akceptowana przez kupującego i sprzedającego. Opisane warunki transakcji są bardzo zbliżone do wymogów definicyjnych Wartości Rynkowej stosowanej w Międzynarodowych Standardach Wyceny
 • Wartość sprawiedliwa (fair value) - to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, przy szacowaniu której zakłada się, że w transakcji biorą udział konkretny, niekoniecznie zainteresowany przeprowadzeniem transakcji kupujący oraz konkretny, niezainteresowany przeprowadzeniem transakcji sprzedający. Kupujący lub sprzedający muszą działać pod przymusem (nakazem). Wyznaczona wartość powinna być sprawiedliwa z punktu widzenia sprzedającego z uwzględnieniem faktu, że nie ma on możliwości utrzymania (zatrzymania) przedmiotu wyceny. Powyższa definicja nie jest tożsama z definicją wartości godziwej (ang. Fair Value) zawartą w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
 • Wartość inwestycyjna (investment value) - to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny dla konkretnego inwestora (właściciela), przy szacowaniu której uwzględnia się jego indywidualne wymagania i oczekiwania odnośnie przedmiotu wyceny. Godziwa wartość rynkowa w odróżnieniu od wartości inwestycyjnej, jest odpersonifikowana i bezstronna.
 • Wartość wewnętrzna (intrinsic value) to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, która nie jest oszacowana w związku z konkretną transakcją, nie bierze pod uwagę, kim jest zleceniodawca i odbiorca wyceny, a opiera się na wszystkich informacjach nt. przedmiotu wyceny oraz czynnikach zewnętrznych mających wpływ na jego obecną i przyszłą sytuację ekonomiczno-finansową.

Zgodnie z Standardem wyceny przedsiębiorstw sporządzamy następujące rodzaje wyceny przedsiębiorstw:

 • Pełną wycenę przedsiębiorstwa, której celem jest wydanie opinii na temat wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod i procedur właściwych do obiektywnego, bezstronnego i rzetelnego określenia wartości.
 • Uproszczoną wycenę przedsiębiorstwa, której celem jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa z pominięciem lub uproszczeniem niektórych procedur wymaganych w pełnej wycenie przedsiębiorstwa.
 • Kalkulację wartości przedsiębiorstwa, której celem jest wstępne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa z pominięciem lub uproszczeniem niektórych procedur wymaganych w pełnej wycenie przedsiębiorstwa.

W procesie wyceny przedsiębiorstwa najczęściej stosowane są trzy podejścia:

 • Podejście majątkowe (Asset-Based Approach) - obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa przez wartość jego aktywów skorygowanych o pasywa obce.
 • Podejście dochodowe (Income Approach) - obejmuje grupę metod opierających się na założeniu, że wartość jest funkcją strumieni przyszłych dochodów ekonomicznych zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (kosztem zaangażowanego kapitału).
 • Podejście porównawcze (Market Approach) - obejmuje grupę metod wyceny polegających na określeniu wartości przedsiębiorstwa poprzez porównanie go z innymi. Podejście bazuje na cenach transakcyjnych uzyskanych na warunkach rynkowych.

Informacje Kontaktowe

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Domena
Katarzyna Kupska

ul. Strzelców Bytomskich 18/9, 41-902 Bytom
tel: 660-254-034
email: biuro@kancelariadomena.pl
lub: katarzyna.kupska@wp.pl
Godziny otwarcia:
pon - pt: 9:00 - 17:00
Sob: 9:00 - 14:00

Napisz Do Nas

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Domena Katarzyna Kupska z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 18/9, 41-902 Bytom. Czytaj więcej

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie do odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w czasie niezbędnym do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dodatkowe informacje otrzymają Państwo pod adresem: biuro@kancelariadomena.pl lub w Polityce Prywatności.

Uprawnienia

Uprawnienie
Uprawnienie
Uprawnienie
Uprawnienie
Uprawnienie
Uprawnienie